Een LEMP stack opzetten met Docker

 • Docker
 • LEMP
 • LINUX
 • MySQL
 • NGINX
 • PHP
 • Server

Een lange tijd heb ik gebruik gemaakt van XAMP, MAMP en daarna AMPPS. Die eerste twee heb ik het grootste deel van mijn carrière gebruikt. Deze werken goed, maar het moment dat ik met domeinnamen moest gaan goochelen werd het een probleem. Vanaf dat moment ben ik overgestapt naar AMPPS. Het heeft de belangrijkste onderdelen van MAMP en je kunt eigen domeinnamen instellen per website. Superhandig! Enige probleem is dat zij alleen een 32-bit versie hebben, en met oog op de toekomst zal AMPPS op een gegeven moment niet meer werken. Buiten de compatibiliteitsproblemen was het toevoegen van modules zoals Image Magick een drama. Een goed moment om mij te richten op Docker.

Docker kun je voor veel doeleinde inzetten, ik gebruik het als development omgeving. In deze tutorial laat ik zien hoe ook jij dit voor elkaar kan krijgen. Voor deze tutorial richten je een server in met de LEMP stack. Mocht je het nog niet door hebben LEMP staat voor Linux, NGINX, MySQL, PHP. Laat we maar gewoon beginnen.

Docker

Het eerste wat je nodig hebt is Docker for Mac of Windows. Dit is je Docker omgeving waarin je straks je containers laat draaien. Zodra je dit gedaan hebt en Docker hebt draaien kun je vervolgens in je terminal kijken of alles naar behoren werkt met het onderstaande commando.

? docker --version               
Docker version 19.03.8, build afacb8b

Eigen domeinnamen met nginx-proxy

Docker heeft geen ingebouwde manier om domeinnamen te verwijzen naar jouw Docker container. Om dit wel te kunnen doen maken we gebruik van nginx-proxy. Dit is een reverse proxy server die zich bindt aan port 80. Hij verwijst vervolgens de verzoeken op port 80 door naar de juiste container. Dit is een over versimpelde uitleg, maar ik hoop dat het voor nu even duidelijk is.

Het opzetten van nginx-proxy doe je op de volgende wijze.

? docker network create nginx-proxy
? docker run --name nginx-proxy -d -p 80:80 -v /var/run/docker.sock:/tmp/docker.sock:ro jwilder/nginx-proxy
? docker network connect nginx-proxy nginx-proxy

Met deze drie commando's heb je een nieuw netwerk gecreëerd, de nginx-proxy container gestart, en deze uiteindelijk gekoppeld aan het netwerk. Dit nieuwe netwerk kunnen we straks gebruiken om onze Docker containers aan te koppelen.

Docker Compose

Het is mogelijk om alle containers via de command line aan te maken en te laten draaien. Dit kost echter tijd en veel handelingen. Elke dienst die wij gaan gebruiken is namelijk een eigen container. Deze webserver heeft straks 3 containers nodig. Om alles zo eenvoudig mogelijk te houden en herbruikbaar maken we gebruiken van docker-compose.

De Compose tool maakt voor zijn configuratie gebruik van een YAML bestand genaamd docker-compose.yml.  We beginnen met het aanmaken van dit bestand.

version: "3.1"

services:

networks:

Netwerk toevoegen

De volgende handeling is het toevoegen van het eerder gemaakte netwerk. Deze plaatsen wij aan het einde van het bestand.

networks:
 default:
  external:
   name: nginx-proxy

De Webserver Container

Vanaf hier gaan wij 3 services toevoegen, de eerste hiervan is de webserver. Hiervoor maken we gebruik van nginx:alpine image. Deze NGINX image maakt gebruik van Alpine Linux. Dit is een licht gewicht Linux versie perfect voor het gebruik in Docker containers.

Het is belangrijk om de container een unieke naam te geven in de container_name parameter. Wanneer je dit niet doet krijg je conflicten. Ik gebruik voor mij eigen project vaak de volgende benaming company-project-service

Vervolgens binden wij de huidige folder aan de /application folder binnen de container via volumes. Dit zorgt ervoor dat wij vrij buiten de container kunnen werken, maar de bestanden wel gebruikt kunnen worden door de container. Dit zelfde geldt voor het configuratie bestand nginx.conf.

Uiteindelijk koppelen we een VIRTUAL_HOST aan onze container. Dit is straks de domeinnaam van jouw project. Vergeet ook niet port 80 te exposen voor nginx-proxy. 

Dit ziet er vervolgens als volgt uit.

 webserver:
  image: nginx:alpine
  container_name: 'company-project-webserver'
  working_dir: /application
  volumes:
   - .:/application
   - ./docker/nginx/nginx.conf:/etc/nginx/conf.d/default.conf
  environment:
   VIRTUAL_HOST: 'local.projectname.tld'
  expose:
   - 80

NGINX configuratie bestand

Zoals eerder genoemd maakt deze container gebruik van een externe configuratie bestand voor NGINX. Voor goede lezers onder ons bevindt deze zich in de folder docker/nginx/ met de naam nginx.conf

In dit configuratie bestand stellen we Fastcgi in voor alle PHP bestanden. En belangrijker nog, we vertellen waar de server zijn root bevind. In mijn geval gebruik ik altijd root /application/public_html. Dit is voor mij handig omdat mijn host de public_html benaming gebruikt. En andere veel voorkomende naam is www of htdocs.

Als extra zetten we een rewrite naar index.php voor het gebruik van FURL's. Omdat ik zelf vaak MODX gebruik staat deze "aan". Het is verstandig om voor je zelf de juiste instellingen voor jouw CMS te zoeken (als je er eentje gebruikt).

Maak de folder en het bestand aan en voeg hier de volgende regels aan toe. 

server {
  listen 80 default;

  client_max_body_size 108M;

  access_log /var/log/nginx/application.access.log;

  root /application/public_html;
  index index.php;

  # modx friendly url
  if (!-e $request_filename) {
    rewrite ^/(.*)$ /index.php?q=$1 last;
  }

  # wordpress friendly url
  #location / {
  #  try_files $uri $uri/ /index.php?$args ;
  #}

  location ~ \.php$ {
    fastcgi_pass php-fpm:9000;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    fastcgi_param PHP_VALUE "error_log=/var/log/nginx/application_php_errors.log";
    fastcgi_buffers 16 16k;
    fastcgi_buffer_size 32k;
    include fastcgi_params;
  }
  
}
  

PHP FastCGI Process Manager

Nu we klaar zijn met de webserver kunnen we verder gaan met de PHP Container. Voor deze container maken we gebruik van php-fpm. In tegenstelling tot de webserver maken we hier gebruik van de build parameter. Dit is een pad dat verwijst naar een Dockerfile. In dit geval is dat docker/php-fpm

Net zoals de webserver container geven we deze een unieke naam. Hier gebruik ik dezelfde naamgevingstijl voor als bij de webserver.

Ook hier koppelen we de huidige folder. Als extra maken we ook een bestand aan voor php-ini overrides. Dit bestand bevindt zich vervolgens ook in de docker/php-fpm folder met de naam php-ini-overrides.ini. In mijn geval staan er in dit bestand de volgende regels.

upload_max_filesize = 100M
post_max_size = 108M

De onderstaande configuratie plaats je direct onder de webserver service in de docker-compose.yml. Let overigens op dat de indents goed staan en deze configuratie onder services valt.

 php-fpm:
  build: docker/php-fpm
  container_name: 'company-project-php-fpm'
  working_dir: /application
  volumes:
   - .:/application
   - ./docker/php-fpm/php-ini-overrides.ini:/etc/php/7.4/fpm/conf.d/99-overrides.ini

Nu we onze Docker configuratie geplaatst hebben gaan we over op de Dockerfile. Maak hiervoor het volgende bestand aan docker/php-fpm/Dockerfile. Dit is een instructie bestand voor het opzetten van een Docker Image.

In onze Dockerfile geven we aan dat de phpdockerio/php74-fpm image gebruikt moet worden. En vervolgens vertellen we dat er een aantal extensies voor PHP geïnstalleerd moeten worden. Je kunt de extensies vrij uitbreiden met wat je zelf nodig hebt. In deze configuratie installeren we als voorbeeld php-mysql en php-imagick. 

FROM phpdockerio/php74-fpm:latest

WORKDIR "/application"

# Fix debconf warnings upon build
ARG DEBIAN_FRONTEND=noninteractive

# install php extensions
RUN apt-get update && apt-get -y --no-install-recommends install php7.4-mysql php-imagick \
  && apt-get clean; rm -rf /var/lib/apt/lists/* /tmp/* /var/tmp/* /usr/share/doc/*

# install locales
RUN apt-get clean && apt-get update && apt-get install -y locales \
  && locale-gen en_US.UTF-8 \
  && locale-gen nl_NL.UTF-8

MySQL Database toevoegen

We hebben nu een webserver met PHP, maar nog geen database. Voor deze stap hoeven we gelukkig alleen maar een service toe te voegen. Hoewel deze stap eenvoudig is heeft het wel een aantal nadelen.

Als eerste hebben we de poort publiek maken. Het openzetten van poort 80 is relatief onschuldig. Maar dit met je database poort doen betekent dat iedereen je database kan bekijken.
Het is om deze reden extreem belangrijk een goed wachtwoord te gebruiken. root:mysql is geen goed wachtwoord. Gebruik bijvoorbeeld een wachtwoord generator

Ook voor deze container geldt hetzelfde, gebruik een unieke naam. Plaats de onderstaande configuratie onder de services.

  mysql:
   image: mysql:5.7
   container_name: company-project-mysql
   working_dir: /application
   volumes:
    - .:/application
   environment:
    - MYSQL_ROOT_PASSWORD=root_password
    - MYSQL_DATABASE=database_name
    - MYSQL_USER=username
    - MYSQL_PASSWORD=password
   ports:
    - "9002:3306"

Klaar om te bouwen

Nu we onze docker-compose.yml helemaal op orde hebben en alle andere bestanden op hun plek hebben staan kunnen we over gaan tot het bouwen van de containers. Open de Terminal of je Console en laten we gaan bouwen!

Met het commando docker-compose up -d start je het bouwen van de containers. De -d zorgt er voor dat het proces zich in de achtergrond afspeelt en je de terminal gerust kan sluiten.

Als je klaar bent met je project kun je docker-compose stop gebruiken om de container te stoppen. En mocht je de volgende dag weer willen beginnen gebruik je docker-compose start.

Dat is ongeveer alles wat je nodig hebt om je eigen LEMP-server met Docker op te zetten. Als je denkt, hier heb ik geen zin in kun je altijd phpdocker.io gebruiken om een Docker omgeving te configureren. Of als je een MODX-project hebt kan je ook gebruik maken van mijn repository https://github.com/robotjoosen/Docker-MODX-Setup